Povolenky a brigády

Jak získat rybářský lístek a stát se členem?

  1. Podejte u naší organizace přihlášku (je možné vyplnit na místě). Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.
  2. Absolvujte test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
  3. Získáte Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  4. Naše MO Vám na základě rybářského lístku vydá Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.
  5. Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Přejděte na Termíny zkoušek.

Složení zkoušek je pro naše budoucí členy bezplatné. Ceny rybářského lístku, členské poplatky ČRS a ceny ročních povolenek se řídí státní legislativou.

Jak přestoupit mezi místními organizacemi ČRS?

  • Přestup mezi MO je právo každého člena a dle Jednacího řádu ČRS nemůže být členům v přestupu bráněno.
  • Organizace, ze které člen odchází, vydá „převodku“, na jejímž základě může být člen do nové MO přijat.
  • Přijmout nového člena není povinností MO. Toto je uplatňováno v případě, že žadatel neplní členské povinnosti v současné MO.
  • Nevydá-li současná MO „převodku“, přesto je možné převod uskutečnit. Jednatel má však právo ověřit důvod nevydání a převod zamítnout. V případě převodu bez převodky se platí zápisné do MO ve výši 200,- Kč.
  • Pokud nedojde k formálnímu převodu členství, je žadatel stále členem původní MO.

Členské příspěvky a Povolenky

Členské příspěvky, stejně tak cenu povolenek, určuje ČRS. Detaily viz oficiální stránky.

Brigády

Cena brigád pro naši MO je určena na 400 Kč za kalendářní rok.